Schijf je nu in !

Algemene voorwaarden

Duidelijkheid vooraf:

Algemene voorwaarden rijschool Drive All Day

Deze algemene voorwaarden worden verstrekt aan alle leerlingen als bijlage in de aanmeldingsmail vanuit Planrijles. Wanneer de leerling rijlessen inplant gaat deze automatisch akkoord met de verstrekte algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de rijschool

 1.1

De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’.

1.2

Alle lesvoertuigen zijn verzekerd met dekking voor in- en opzittende. De rijschool staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is aangemeld bij de belastingdienst.

1.3

De leerling legt het rijexamen in principe af met het voertuig waarmee de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt met een vervangend lesvoertuig.

1.4

De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5

De rijschool is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan of van de leerling welke niet door de normale afgesloten verzekeringen wordt gedekt.

1.6

Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1

Om lessen te volgen moet je voldoen aan de wettelijke leeftijd van de desbetreffende categorie. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, bij het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs mag de rijinstructeur de les beëindigen en volgt er geen restitutie.

2.2

De leerling zorgt ervoor op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3

De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor aanvang van de les, daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4

De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.5

Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, is de rijschool niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien.

2.6

Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.7

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van rijlessen, alsmede zorg te dragen voor voldoende tijd om de rijopleiding ook vlot af te kunnen ronden. Inplannen van een rijles kan tot 24 uur van tevoren.

2.8

Schade aan verstrekte hulp en veiligheidsmiddelen komen voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1

De betalingstermijn voor facturen op rekening bedraagt 14 dagen.

3.2

Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  • a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinnering per mail en/of app van de niet betaalde factuur .
  • b. Wanneer de factuur na 21 dagen vanaf de factuur datum nog niet voldaan is worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.3

Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

ARTIKEL 4 Rijexamens

4.1

Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, draagt de leerling de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. Dit geldt ook wanneer de leerling niet over de benodigde documenten beschikt waardoor het examen niet afgelegd kan worden.

4.2

Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

4.3

De leerling dient over een geldig theoriecertificaat te beschikken. De leerling draagt hier zelf de verantwoordelijkheid voor. De rijschool aanvaard geen enkele aansprakelijkheid over de gevolgen wanneer het theoriecertificaat verlopen mocht zijn voordat het examen is afgelegd.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten

5.1

De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  • a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
  • b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

ARTIKEL 6 Vrijwaring

6.1

Wanneer de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/- of schade veroorzaakt aan derden gelden de volgende afspraken:

  • a. De rijschool kan de leerling bij categorie B normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico. Voor categorie A en AM is de leerling zelf verantwoordelijk en juridisch aansprakelijk voor boetes en schade aan derde en/- of het lesvoertuig.
  • b. Wanneer de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er, ondanks ingrijpen van de instructeur, een aanrijding plaatsvindt dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld. Voor de categorie A en AM geldt er eerst een waarschuwing, wordt hier geen gehoor aan gegeven mag de rijinstructeur de les beëindigen en volgt er geen restitutie. Ook mag de rijschool €150,00 in rekening brengen voor verlaten voertuig wanneer de les beëindigd wordt of de leerling het lesvoertuig niet terug brengt naar de rijschool.
  • c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  • d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking, ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool wanneer je dergelijke medicijnen gebruikt.

6.2

De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen rijlessen nemen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en-/ of schades.

ARTIKEL 7 Prijzen

7.1 De rijschool behoudt zich het recht tussentijds de lesprijzen aan te passen. Wanneer de lesprijzen veranderen worden leerlingen en eventueel ouders en/-of verzorgers per email op de hoogte gesteld bij de ons bekende mailadressen. Wanneer de leerling niet akkoord gaat met de verhoogde lesprijs dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Wanneer de leerling na de prijsaanpassing lessen inplant gaat de leerling automatisch akkoord met de verhoogde lesprijs.

7.2 De rijschool factureert de tarieven van het CBR rechtstreeks door aan de leerling. Wanneer het CBR deze tarieven wijzigt, berekent de rijschool de tarieven door die op  betreffende toets- of examendatum geldig zijn.